Nya bankuppgifter

Vi byter bank till DNB men behåller vårat bankgiro 327-6888, Nytt Iban: SE0591900000091957011000 BIC...
Läs mer >>

Toten Transport förvärvar delar av Jalog AB

Toten Transport och GDL har enats om en överlåtelse där GDLs verksamhet inom utrikestransporter blir...
Läs mer >>


Viktig info till kunder och samarbetspartners

På grund av effekterna av coronaviruset (COVID19) och de åtgärder myndigheter v...
Läs mer >>

Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.

PERSONUPPGIFTSPOLICY Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personup...
Läs mer >>

Valutatillägg.

På grund av dom dramatiska valutaförändningarna dom senaste månaderna nödgas vi införa ett valutatil...
Läs mer >>

I samband med EU-toppmötet i Göteborg den 17 november kommer trafiken att påverkas. Det gäller både biltrafik och kollektivtrafik.

Polisen vill redan nu gå ut med denna information för att minimera trafikstörningarna och underlä...
Läs mer >>

Nya betalningsuppgifter

Vi har bytt bank och har av den anledningen nya betalningsuppgifter, nytt Bank Giro är 327-6888. Ta...
Läs mer >>

Jalog och LogistikPartner deltog i

Stafettvarvet igår 18/5 under det fantasifulla namnet Team Road Runners och fick en 175:e placering ...
Läs mer >>

Drivmedelstillägg

Då vår omvärd förändrats mycket under det senaste året och drivmeddels priserna är historiskt höga k...
Läs mer >>
Information om hur vi hanterar Era personuppgifter.
 PERSONUPPGIFTSPOLICY
Denna sekretess- och cookiespolicy informerar dig om hur vi använder personuppgifter som lämnas in till oss, eller personuppgifter som samlas in av oss online (med hjälp av cookies). Denna policy är tillgänglig på www.jalog.se.
Jalog AB kommer alltid att följa gällande lagar om integritet, samt kommer att tillse att personlig information behandlas konfidentiellt. Jalog AB kommer inte, om inte enligt lag eller enligt rättsligt bindande beslut från behöriga myndigheter, lämna personuppgifter till tredje part utan föregående samtycke, om inte specifikt anges här.
Jalog AB kommer att behandla följande personliga uppgifter:
• Namn, adress, telefonnummer, e-post och organisationsnummer för att behandla en förfrågan när du fyller formuläret på vår hemsida www.jalog.se
• Din IP-adress för att effektivisera användningen av vår webbplats
• Om du kontaktar Jalog AB, lagrar vi korrespondens eller kommentarer, vilket kan innehålla personuppgifter, för att ge bättre service om du kontaktar Jalog AB igen.
Laglighet i behandlingen
Jalog AB kommer att:
• Behandla dina personuppgifter lagligt, korrekt och på ett öppet sätt.
• Samla dina personuppgifter för de angivna och berättigade syften som anges i denna policy, och kommer inte att behandla dina personuppgifter på något sätt som är oförenligt med dessa ändamål.
• Samla in och behandla personuppgifter som är adekvata, relevanta och nödvändiga för de syften som det samlas in och används för.
• Behandla dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de syften som det samlades in för.
2 (3)
• Vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra obehörig åtkomst, olaglig behandling och obehörig eller oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada på personuppgifter, och därigenom säkerställa en lämplig säkerhetsnivå.
• Vidta alla rimliga åtgärder för att se till att dina personuppgifter är korrekta och uppdateras utan dröjsmål om Jalog AB informeras eller annars blir medveten om felaktig information.
• Vid förfrågan radera personuppgifter utan onödigt dröjsmål om inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• Vid förfrågan begränsa behandlingen, såvida inte det finns rättsliga skäl att fortsätta behandlingen.
• På begäran informera dig om vilka personuppgifter som har behandlats av Jalog AB i en sedvanlig och maskinläsbar form.
Rättslig grund för behandling
Jalog AB samlar in och behandlar dina personuppgifter om och i den mån du har givit samtycke.
Om och i den utsträckning din förfrågan resulterar i ett avtal mellan dig och Jalog AB, kommer din personliga information som samlades in och behandlades när förfrågan gjordes att behandlas i den omfattningen som är nödvändig för att uppfylla Jalog AB åtaganden enligt det aktuella avtalet.
Jalog AB kommer vidare att behandla dina personuppgifter i den mån Jalog AB är skyldig att göra det på grund av lag eller beslut från myndighet.
Personuppgiftsbiträde
Jalog AB låter ett personuppgiftsbiträde behandla samtliga personuppgifter genom dels lagring av data, dels drift av våra system. Personuppgiftsbiträdet kan även komma att läsa, ordna samt skicka personuppgifter enligt instruktion från Jalog AB.
Personuppgiftsbiträdet behandlar endast dina personuppgifter på servrar som ligger inom gränsen mellan EU och EES och som kontrolleras av Personuppgiftsbiträdet.
Cookies - Är tredje part oavsett
Jalog AB använder cookies för att ge en mer användarvänlig webbplats. Cookies från tredje part kan också komma att användas (t ex Google Analytics eller andra verktyg) för analysändamål och/eller förbättring av trafiken och besöket.
Om du inte vill ha cookies installerade på din dator eller vill begränsa behandlingen av sådan information kan din webbläsare i vissa fall tillåta dig att välja bort eller anonymisera din IP-adress.
3 (3)
Säkerhet
Jalog AB säkerställer att lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder vidtas för att skydda dina personuppgifter mot obehörig åtkomst eller förstörelse, olaglig behandling eller oavsiktlig förlust eller skada.
Jalog AB använder en säker server där dina personuppgifter behandlas och begränsar tillgången till personuppgifter inom organisationen. Bemyndigande att få tillgång till personuppgifter ges endast till individer inom organisationen, samt hos Personuppgiftsbiträdet, med det enda syftet att dessa ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.
Ändringar i denna sekretesspolicy
Jalog AB förbehåller sig rätten att ändra denna sekretesspolicy efter behov, till exempel för att följa ändringar i lagar och förordningar. En sådan förändring kommer att publiceras på Jalog AB hemsida.
Kontaktinformation
Jalog AB
Ruskvädergatan 10b
418 34 Göteborg
031-648 290
jan.andersson@jalog.se